No Image

Wzór umowy najmu pokoju (WORD)

Październik 12, 2016 admin 0

UMOWA NAJMU                         Szczecin dnia …….. Pokoju  w lokalu mieszkalnym zawarta w dniu ………………………………… w Szczecinie pomiędzy: ………………………………………………………………………………………………………………………………………. (imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, pesel) […]

No Image

Wzór umowy najmu garażu (WORD)

Październik 12, 2016 admin 0

Umowa najmu miejsca garażowego   Zawarta pomiędzy:   ………………………………..zamieszkałym w …………….., przy ulicy ………………., legitymującym się dowodem osobistym ………….………………, zwanym w dalszej części umowy WYNAJMUJĄCYM […]

No Image

Wzór rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego (pdf)

Październik 12, 2016 admin 0

Rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego. Dnia …………………….. roku została rozwiązana umowa najmu lokalu mieszkalnego połoŜonego w ……………………. przy ul. …………………………. , zawarta ……………. roku pomiędzy […]