Wzór rozwiązania umowy najmu lokalu mieszkalnego (pdf)


Version
Download 138
Total Views 26
Stock
File Size 24.37 KB
File Type pdf
Create Date Październik 12, 2016
Last Updated Październik 12, 2016
Download

Rozwiązanie umowy najmu lokalu mieszkalnego.
Dnia ……………........... roku została rozwiązana umowa najmu lokalu mieszkalnego
połoŜonego w ………………….... przy ul. …………………………. , zawarta …………….
roku pomiędzy ………………………………………………., zwanymi w treści umowy
Wynajmującym; a …………………………... zamieszkałym w ……………………… przy
ul. ………………….…………………………, legitymującym się dowodem osobistym nr
…………………….., zwanym w treści umowy Najemcą.
Najemcy zobowiązują się pokryć koszty zuŜycia energii elektrycznej, wody, gazu,
usług telekomunikacyjnych i ogrzewania zgodnie ze wskazaniami liczników w dniu
opuszczenia lokalu.
Wskazania liczników dn. ……………r. :
- energia elektryczna –
- woda –
- ogrzewanie: kuchnia –
duŜy pokój –
mały pokój –
- usługi telekomunikacyjne (zgodnie z fakturą za połączenia w miesiącu
…………………............ r.)
- gaz (zgodnie z fakturą za okres miniony do dnia opuszczenia lokalu)
Rozwiązanie umowy sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po
jednym dla kaŜdej ze stron.
Wynajmujący Najemcy
........................................... .......................................

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz