Wzór umowy najmu garażu (WORD)


Version
Download10
Stock
File Size27.00 KB
Create DatePaździernik 12, 2016
Download

Umowa najmu miejsca garażowego

 

Zawarta pomiędzy:

 

………………………………..zamieszkałym w …………….., przy ulicy ………………., legitymującym się dowodem osobistym …….......………………, zwanym w dalszej części umowy WYNAJMUJĄCYM

a

………………………………..zamieszkałym w …………….., przy ulicy ………………., legitymującym się dowodem osobistym …….......………………, zwanym w dalszej części umowy NAJEMCĄ.

 

 • 1

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem miejsc garażowego nr ............ przynależnego do lokalu ….……................……… przy ulicy ……….................…….. w …………….., położonej ……………………………………………………

 

 • 2
 1. Wynajmujący oddaje do używania miejsce garażowe nieruchomość którym mowa w par. 1, a najemca miejsce tę przyjmuje w najem.
 2. Wynajmowane miejsce garażowe przeznaczona zostanie na postój samochodu osobowego należącego do najemcy albo osób przez niego upoważnionych.

 

 • 3
 1. Najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu czynsz w kwocie …..................…. zł (słownie ……...........……..) w terminie do .............. każdego miesiąca, przelewem na konto wynajmującego o numerze …………………. .
 2. Czynsz może być waloryzowany nie częściej raz do roku o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Narodowy Bank Polski na koniec każdego roku.

 

 • 4
 1. Najemca w czasie trwania umowy jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich zasad dotyczących korzystania z miejsc garażowych obowiązujących na terenie ……………………………….
 2. Najemca nie jest uprawniony do oddania miejsca garażowego do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody wynajmującego.

 

 • 5

Wynajmującemu służy prawo wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym, bez zachowania terminów wypowiedzenia, w przypadku:

-    zalegania przez najemcę z zapłatą czynszu za dwa kolejne okresy płatności,

-    oddania przedmiotu najmu w podnajem, albo do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody wynajmującego,

-    używania przedmiotu najmu w sposób sprzeczny z umową lub ………………………………………..

 

 • 6
 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej i dokonywane będą w formie aneksów do niniejszej umowy.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla najemcy i jednym dla wynajmującego.

 

NAJEMCA                                                                                             WYNAJMUJĄCY

………….......………………                                                                       …….........……...…………

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz