Wzór umowy najmu lokalu mieszkalnego (WORD)


Version
Download 9
Total Views 91
Stock
File Size 29.00 KB
File Type doc
Create Date Październik 12, 2016
Last Updated Październik 12, 2016
Download

UMOWA NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO

 

Zawarta w dniu ............................. w ......................................................................... pomiędzy 1. ...................................... legitymującym się dowodem osobistym nr ......................................, wydanym przez ...................................., zamieszkałym w ......................................................... przy ul. ............................................................... zwanym w treści umowy „Wynajmującym", a 2. ......................................legitymującym się dowodem osobistym nr ........................................ wydanym przez ....................................., zamieszkałym w ..................................................... przy ul. .................................................... zwanym w treści umowy "Najemcą", o następującej treści:

 • 1.

Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem mieszkania położonego na ............. piętrze (parterze) w budynku znajdującym się w .................................. przy ul. ................................. nr ............., a składającego się ........... z pokoi, kuchni, łazienki oraz ........................................, o łącznej powierzchni ........................ m2.

 • 2.
 1. Wynajmujący wynajmuje i oddaje w użytkowanie Najemcy cały wymieniony w§ 1 lokal wraz z urządzeniami (meble, sprzęt RTV, sprzęt gospodarstwa domowego).
 2. Wykaz urządzeń wymienionych w pkt. 1 oraz opis stanu technicznego ww. lokalu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.
 3. Obejmując przedmiot najmu Najemca nie wnosi zastrzeżeń do jego stanu technicznego.
 • 3.
 1. Czynsz najmu strony ustalają w wysokości ..................... zł (słownie .............................. ....................................... złotych) miesięcznie.
 2. Czynsz najmu płatny będzie z góry do dnia ................ każdego miesiąca do rąk Wynajmującego (przelewem na jego konto osobiste).
 • 4.

Strony ustalają, iż wszelkie koszty i świadczenia związane z eksploatacją lokalu mieszkalnego, przez czas trwania umowy, ponosić będzie Najemca.

 • 5.

Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu najmu w podnajem ani bezpłatne używanie osobom trzecim.

 • 6.

Wszelkie adaptacje i ulepszenia przedmiotu wynajmu wymagają pisemnej zgody Wynajmującego.

 

 

 • 7.
 1. Po zakończeniu najmu Najemca zobowiązany jest zwrócić lokal wraz z wyposażeniem wstanie niepogorszonym, wynikającym z normalnej eksploatacji.
 2. Najemca wpłaca kaucję w wysokości ................ł (słownie ................................................. ........................................... złotych), która podlega zwrotowi po przekazaniu lokalu w stanie niepogorszonym Wynajmującemu.
 • 8.

Umowa niniejsza zawarta została na czas (nieokreślony -wówczas każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia w terminie .......... ) określony do dnia ................................................. i po upływie tego okresu przestaje obowiązywać, bez uprzedniego wypowiedzenia.

 • 9.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, w formie aneksu.

 • 10.

Koszty zawarcia umowy ponosi ...............................................................................................

 • 11.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

 • 12.

Umowę sporządzono w ............. jednobrzmiących egzemplarzach, po ................ dla każdej ze stron.

 

Wynajmujący                                                                        Najemca

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz