Wzór umowy najmu lokalu użytkowego (pdf)


Version
Download 7
Total Views 57
Stock
File Size 57.94 KB
File Type pdf
Create Date Październik 12, 2016
Last Updated Październik 12, 2016
Download

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO
zawarta dnia...................................... w ................................... pomiędzy...........................................................
zamieszkałym w ...................................., legitymującym się dowodem osobistym serii .........................,
numer .................................. zwanym dalej Wynajmującym,
a
.............................................................. zamieszkałym w ........................................, legitymującym się
dowodem osobistym serii .........................., numer .................................... zwanym dalej Najemcą.
§ 1
Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu położonego w ...........................................................
przy ul. ................................... składającego się z ...................................... o łącznej powierzchni
...............m2, który nabył na podstawie .............................................................................. w dniu
..........................................
§ 2
1. Wynajmujący oświadcza, że oddaje Najemcy w najem lokal opisany bliżej w §1 tej umowy, na cele
użytkowe.
2. Wynajmujący umożliwi Najemcy prawidłowe korzystanie z przedmiotu najmu a w szczególności
korzystanie z energii elektrycznej, bieżącej wody, telefonów, centralnego ogrzewania. Koszty
korzystania z tych usług ponosi Najemca.
3. Wraz z lokalem oddane zostaną następujące przedmioty będące na wyposażeniu lokalu:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
§ 3
1. Najemca zobowiązuje się :
· utrzymywać lokal w należytym stanie,
· płacić Wynajmującemu czynsz w wysokości ........ zł miesięcznie, płatny do dnia 10-tego każdego
miesiąca.
2. Wynajmujący ma prawo podnieść czynsz po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o tym Najemcy,
doręczonym najpóźniej miesiąc przed terminem zmiany.
3. Jednorazowa podwyżka czynszu nie będzie mogła przekraczać ........ % miesięcznej stawki czynszu.
§ 4
Wynajmujący wyraża zgodę na dokonanie przez Najemcę swoim kosztem następujących inwestycji w
będącym przedmiotem najmu lokalu:
1. ...............................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................................
§ 5
Najemca dokona we własnym zakresie konserwacji lokalu oraz napraw bieżących.
§ 6
Podnajem, bądź oddanie lokalu do bezpłatnego używania osobom trzecim, wymaga pisemnej zgody
Wynajmującego.
§ 7
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ................... do dnia ................. Po okresie, na który zawarta jest
umowa, Najemca opuści lokal oraz opróżni go na swój koszt z własnych rzeczy tam wniesionych. Zda
również Wynajmującemu przedmioty wymienione w § 2 pkt 3 niniejszej umowy w stanie niepogorszonym.
§ 8
Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 9
1. Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega
z należnym czynszem za ................ pełne okresy płatności lub narusza inne postanowienia umowy. W
przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa wyżej, Najemca obowiązany jest rozliczyć się z
Wynajmującym i opuścić przedmiot najmu w terminie .................... dni.
2. Wynajmujący może wypowiedzieć Najemcy niniejszą umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia,
gdy Najemca przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali znajdujących
się w jego sąsiedztwie.
3. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia jeżeli stwierdzi, że
Najemca używa przedmiotów wymienionych w § 2 pkt 3 niezgodnie z ich przeznaczeniem, bądź dewastuje
je.
§ 10
Najemca obowiązany jest zwrócić lokal Wynajmującemu w okresie ....... dni od dnia rozwiązania umowy, w
stanie niepogorszym. Dla zabezpieczenia ewentualnych kosztów napraw i przywrócenia lokalu do stanu
poprzedniego, Najemca w chwili zawarcia umowy zobowiązany jest wpłacić Wynajmującemu kaucję w
wysokości równej ......... miesięcznym czynszom. Kaucja ulega zwrotowi w ciągu ..... dni od rozwiązania
umowy, chyba, że zostanie zaliczona na poczet ewentualnych napraw. Kaucja nie podlega oprocentowaniu.
§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 12
Opłatę skarbową z tytułu niniejszej umowy uiści Najemca.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 14
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
.......................................................... ..................................................
Wynajmujący Najemca

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz