Wzór umowy najmu lokalu użytkowego (pdf)


Version
Download 36
Total Views 138
Stock
File Size 57.94 KB
File Type pdf
Create Date Październik 12, 2016
Last Updated Październik 12, 2016
Download

UMOWA NAJMU LOKALU UŻYTKOWEGO
zawarta dnia...................................... w ................................... pomiędzy...........................................................
zamieszkałym w ...................................., legitymującym się dowodem osobistym serii .........................,
numer .................................. zwanym dalej Wynajmującym,
a
.............................................................. zamieszkałym w ........................................, legitymującym się
dowodem osobistym serii .........................., numer .................................... zwanym dalej Najemcą.
§ 1
Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem lokalu położonego w ...........................................................
przy ul. ................................... składającego się z ...................................... o łącznej powierzchni
...............m2, który nabył na podstawie .............................................................................. w dniu
..........................................
§ 2
1. Wynajmujący oświadcza, że oddaje Najemcy w najem lokal opisany bliżej w §1 tej umowy, na cele
użytkowe.
2. Wynajmujący umożliwi Najemcy prawidłowe korzystanie z przedmiotu najmu a w szczególności
korzystanie z energii elektrycznej, bieżącej wody, telefonów, centralnego ogrzewania. Koszty
korzystania z tych usług ponosi Najemca.
3. Wraz z lokalem oddane zostaną następujące przedmioty będące na wyposażeniu lokalu:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
§ 3
1. Najemca zobowiązuje się :
· utrzymywać lokal w należytym stanie,
· płacić Wynajmującemu czynsz w wysokości ........ zł miesięcznie, płatny do dnia 10-tego każdego
miesiąca.
2. Wynajmujący ma prawo podnieść czynsz po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o tym Najemcy,
doręczonym najpóźniej miesiąc przed terminem zmiany.
3. Jednorazowa podwyżka czynszu nie będzie mogła przekraczać ........ % miesięcznej stawki czynszu.
§ 4
Wynajmujący wyraża zgodę na dokonanie przez Najemcę swoim kosztem następujących inwestycji w
będącym przedmiotem najmu lokalu:
1. ...............................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................................
§ 5
Najemca dokona we własnym zakresie konserwacji lokalu oraz napraw bieżących.
§ 6
Podnajem, bądź oddanie lokalu do bezpłatnego używania osobom trzecim, wymaga pisemnej zgody
Wynajmującego.
§ 7
Umowa zostaje zawarta na okres od dnia ................... do dnia ................. Po okresie, na który zawarta jest
umowa, Najemca opuści lokal oraz opróżni go na swój koszt z własnych rzeczy tam wniesionych. Zda
również Wynajmującemu przedmioty wymienione w § 2 pkt 3 niniejszej umowy w stanie niepogorszonym.
§ 8
Każda ze stron może wypowiedzieć niniejszą umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§ 9
1. Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega
z należnym czynszem za ................ pełne okresy płatności lub narusza inne postanowienia umowy. W
przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa wyżej, Najemca obowiązany jest rozliczyć się z
Wynajmującym i opuścić przedmiot najmu w terminie .................... dni.
2. Wynajmujący może wypowiedzieć Najemcy niniejszą umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia,
gdy Najemca przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali znajdujących
się w jego sąsiedztwie.
3. Wynajmujący może wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia jeżeli stwierdzi, że
Najemca używa przedmiotów wymienionych w § 2 pkt 3 niezgodnie z ich przeznaczeniem, bądź dewastuje
je.
§ 10
Najemca obowiązany jest zwrócić lokal Wynajmującemu w okresie ....... dni od dnia rozwiązania umowy, w
stanie niepogorszym. Dla zabezpieczenia ewentualnych kosztów napraw i przywrócenia lokalu do stanu
poprzedniego, Najemca w chwili zawarcia umowy zobowiązany jest wpłacić Wynajmującemu kaucję w
wysokości równej ......... miesięcznym czynszom. Kaucja ulega zwrotowi w ciągu ..... dni od rozwiązania
umowy, chyba, że zostanie zaliczona na poczet ewentualnych napraw. Kaucja nie podlega oprocentowaniu.
§ 11
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane jedynie w formie pisemnej pod rygorem
nieważności.
§ 12
Opłatę skarbową z tytułu niniejszej umowy uiści Najemca.
§ 13
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
§ 14
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
.......................................................... ..................................................
Wynajmujący Najemca

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz