Wzór umowy najmu mieszkania (pdf)


Version
Download 44
Total Views 113
Stock
File Size 32.51 KB
File Type pdf
Create Date Październik 12, 2016
Last Updated Październik 12, 2016
Download

UMOWA NAJMU MIESZKANIA
Zawarta dnia ......................... w .................................................. pomiędzy:
............................................................................................................................
zam. ....................................................................................................................
zwanym dalej Wynajmującym
a
............................................................................................................................
zam. ....................................................................................................................
zwanym dalej Najemcą.
§ 1
1.Wynajmujący oddaje w najem Najemcy lokal znajdujący się w
............................................................................................................................
na cele mieszkaniowe. Wynajmujący oświadcza, iż jest jedynym właścicielem
przedmiotu najmu. Wynajmujący umożliwi Najemcy prawidłowe korzystanie z
przedmiotu najmu a w szczególności korzystanie z energii elektrycznej, bieżącej
wody, telefonów, centralnego ogrzewania, tv. Koszty korzystania z wymienionych
usług ponosi Najemca.
2. Wraz z lokalem oddane zostaną niżej wymienione przedmioty ruchome będące na
wyposażeniu lokalu:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
§ 2
Najemca będzie uiszczał Wynajmującemu opłatę czynszową w wysokości
.......................... zł miesięcznie. Czynsz będzie płacony z góry do .................... dnia
każdego miesiąca.
§ 3
Zgody Wynajmującego wymagają: podnajem, wszelkie zmiany i ulepszenia
przedmiotu najmu, a w szczególności:
............................................................................................................................
§ 4
Wynajmujący może podnieść czynsz najmu po uprzednim zawiadomieniu o tym
Najemcy co najmniej …........... dni wcześniej.. Jednorazowo nie można podnieść
czynszu o więcej niż .............. % umówionej miesięcznej stawki czynszu.
§ 5
Najemca dokona we własnym zakresie konserwacji lokalu oraz napraw bieżących.
§ 6
Umowa zostaje zawarta na czas .................................................................
Po okresie umowy Najemca zwolni lokal, opróżni go na własny koszt z wniesionych
tam jego rzeczy. Zwróci także w stanie niepogorszonym rzeczy wymienione w § 2 pkt
2 niniejszej umowy.
§ 7
Każda ze stron może umowę wypowiedzieć z zachowaniem
...................................................... okresu wypowiedzenia.
§ 8
1. Na zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego przysługujących mu w dniu
zakończenia najmu Najemca wpłaci do jego rąk kaucję w wysokości
równej ........................... miesięcznym czynszom.
2. Niewykorzystana kwota kaucji zostanie zwrócona Najemcy w dniu zakończenia
najmu. Kaucja nie podlega oprocentowaniu.
§ 9
1. Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia,
jeżeli Najemca zalega z należnym czynszem za ........................ pełne okresy
płatności lub narusza inne postanowienia umowy. W przypadku zaistnienia
okoliczności, o którym mowa wyżej, Najemca obowiązany jest rozliczyć się z
Wynajmującym i opuścić przedmiot najmu w terminie .......................... dni.
2. Wynajmujący może wypowiedzieć Najemcy, bez zachowania terminów
wypowiedzenia, umowę również wtedy gdy Najemca przez swoje niewłaściwe
zachowanie czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali znajdujących się w jego
sąsiedztwie.
3. Wynajmujący może też wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów
wypowiedzenia jeżeli stwierdzi, że Najemca używa przedmiotów wymienionych w § 1
pkt 2 niezgodnie z ich przeznaczeniem, bądź też dewastuje je.
§ 10
Opłatę skarbową z tytułu tejże umowy uiści Najemca.
§ 11
Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiący egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
............................................ ..............................................
Wynajmujący Najemca

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz