Wzór umowy najmu mieszkania (pdf)


Version
Download 9
Total Views 90
Stock
File Size 32.51 KB
File Type pdf
Create Date Październik 12, 2016
Last Updated Październik 12, 2016
Download

UMOWA NAJMU MIESZKANIA
Zawarta dnia ......................... w .................................................. pomiędzy:
............................................................................................................................
zam. ....................................................................................................................
zwanym dalej Wynajmującym
a
............................................................................................................................
zam. ....................................................................................................................
zwanym dalej Najemcą.
§ 1
1.Wynajmujący oddaje w najem Najemcy lokal znajdujący się w
............................................................................................................................
na cele mieszkaniowe. Wynajmujący oświadcza, iż jest jedynym właścicielem
przedmiotu najmu. Wynajmujący umożliwi Najemcy prawidłowe korzystanie z
przedmiotu najmu a w szczególności korzystanie z energii elektrycznej, bieżącej
wody, telefonów, centralnego ogrzewania, tv. Koszty korzystania z wymienionych
usług ponosi Najemca.
2. Wraz z lokalem oddane zostaną niżej wymienione przedmioty ruchome będące na
wyposażeniu lokalu:
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
§ 2
Najemca będzie uiszczał Wynajmującemu opłatę czynszową w wysokości
.......................... zł miesięcznie. Czynsz będzie płacony z góry do .................... dnia
każdego miesiąca.
§ 3
Zgody Wynajmującego wymagają: podnajem, wszelkie zmiany i ulepszenia
przedmiotu najmu, a w szczególności:
............................................................................................................................
§ 4
Wynajmujący może podnieść czynsz najmu po uprzednim zawiadomieniu o tym
Najemcy co najmniej …........... dni wcześniej.. Jednorazowo nie można podnieść
czynszu o więcej niż .............. % umówionej miesięcznej stawki czynszu.
§ 5
Najemca dokona we własnym zakresie konserwacji lokalu oraz napraw bieżących.
§ 6
Umowa zostaje zawarta na czas .................................................................
Po okresie umowy Najemca zwolni lokal, opróżni go na własny koszt z wniesionych
tam jego rzeczy. Zwróci także w stanie niepogorszonym rzeczy wymienione w § 2 pkt
2 niniejszej umowy.
§ 7
Każda ze stron może umowę wypowiedzieć z zachowaniem
...................................................... okresu wypowiedzenia.
§ 8
1. Na zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego przysługujących mu w dniu
zakończenia najmu Najemca wpłaci do jego rąk kaucję w wysokości
równej ........................... miesięcznym czynszom.
2. Niewykorzystana kwota kaucji zostanie zwrócona Najemcy w dniu zakończenia
najmu. Kaucja nie podlega oprocentowaniu.
§ 9
1. Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia,
jeżeli Najemca zalega z należnym czynszem za ........................ pełne okresy
płatności lub narusza inne postanowienia umowy. W przypadku zaistnienia
okoliczności, o którym mowa wyżej, Najemca obowiązany jest rozliczyć się z
Wynajmującym i opuścić przedmiot najmu w terminie .......................... dni.
2. Wynajmujący może wypowiedzieć Najemcy, bez zachowania terminów
wypowiedzenia, umowę również wtedy gdy Najemca przez swoje niewłaściwe
zachowanie czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali znajdujących się w jego
sąsiedztwie.
3. Wynajmujący może też wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów
wypowiedzenia jeżeli stwierdzi, że Najemca używa przedmiotów wymienionych w § 1
pkt 2 niezgodnie z ich przeznaczeniem, bądź też dewastuje je.
§ 10
Opłatę skarbową z tytułu tejże umowy uiści Najemca.
§ 11
Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego.
§ 13
Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiący egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze stron.
............................................ ..............................................
Wynajmujący Najemca

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz