Wzór umowy najmu mieszkania (WORD)


Version
Download 7
Total Views 53
Stock
File Size 31.50 KB
File Type doc
Create Date Październik 12, 2016
Last Updated Październik 12, 2016
Download

UMOWA NAJMU MIESZKANIA

 

 

Zawarta  dnia ......................... w .................................................. pomiędzy:
............................................................................................................................

zam. ....................................................................................................................

zwanym dalej Wynajmującym

a

............................................................................................................................

zam. ....................................................................................................................

zwanym dalej Najemcą.

 

 • 1

1.Wynajmujący oddaje w najem Najemcy lokal znajdujący się w

............................................................................................................................

na cele mieszkaniowe. Wynajmujący oświadcza, iż jest jedynym właścicielem przedmiotu najmu. Wynajmujący umożliwi Najemcy prawidłowe korzystanie z przedmiotu najmu a w szczególności korzystanie z energii elektrycznej, bieżącej wody, telefonów, centralnego ogrzewania, tv. Koszty korzystania z wymienionych usług ponosi Najemca.

 1. Wraz z lokalem oddane zostaną niżej wymienione przedmioty ruchome będące na wyposażeniu lokalu:
  ........................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................


 • 2

Najemca będzie uiszczał Wynajmującemu opłatę czynszową w wysokości
.......................... zł miesięcznie. Czynsz będzie płacony z góry do .................... dnia
każdego miesiąca.
§ 3
Zgody Wynajmującego wymagają: podnajem, wszelkie zmiany i ulepszenia przedmiotu najmu, a w szczególności:
............................................................................................................................

 

 • 4

Wynajmujący może podnieść czynsz najmu po uprzednim zawiadomieniu o tym Najemcy co najmniej …........... dni wcześniej.. Jednorazowo nie można podnieść czynszu o więcej niż .............. % umówionej miesięcznej stawki czynszu.


 • 5

Najemca dokona we własnym zakresie konserwacji lokalu oraz napraw bieżących.


 • 6

Umowa zostaje zawarta na czas .................................................................
Po okresie umowy Najemca zwolni lokal, opróżni go na własny koszt z  wniesionych  tam jego rzeczy. Zwróci także w stanie niepogorszonym rzeczy wymienione w § 2 pkt 2 niniejszej umowy.


 • 7

Każda ze stron może umowę wypowiedzieć z zachowaniem
...................................................... okresu wypowiedzenia.


 • 8
 1. Na zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego przysługujących mu w dniu zakończenia najmu Najemca wpłaci do jego rąk kaucję w wysokości równej ........................... miesięcznym czynszom.
 2. Niewykorzystana kwota kaucji zostanie zwrócona Najemcy w dniu zakończenia najmu. Kaucja nie podlega oprocentowaniu.

 • 9
 1. Wynajmujący może rozwiązać umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli Najemca zalega z należnym czynszem za ........................ pełne okresy płatności lub narusza inne postanowienia umowy. W przypadku zaistnienia okoliczności, o którym mowa wyżej, Najemca obowiązany jest rozliczyć się z Wynajmującym i opuścić przedmiot najmu w terminie .......................... dni.
 2. Wynajmujący może wypowiedzieć Najemcy, bez zachowania terminów wypowiedzenia, umowę również wtedy gdy Najemca przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni uciążliwym korzystanie z innych lokali znajdujących się w jego sąsiedztwie.
 3. Wynajmujący może też wypowiedzieć umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia jeżeli stwierdzi, że Najemca używa przedmiotów wymienionych w § 1 pkt 2 niezgodnie z ich przeznaczeniem, bądź też dewastuje je.

 • 10

Opłatę skarbową z tytułu tejże umowy uiści Najemca.


 • 11

Zmiany umowy będą dokonywane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


 • 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 • 13

Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiący  egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

 

............................................                   ..............................................

Wynajmujący                                                Najemca

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz