Wzór umowy najmu pokoju (WORD)


Version
Download 8
Total Views 54
Stock
File Size 33.00 KB
File Type doc
Create Date Październik 12, 2016
Last Updated Październik 12, 2016
Download

UMOWA NAJMU                         Szczecin dnia ........

Pokoju  w lokalu mieszkalnym zawarta w dniu ....................................... w Szczecinie pomiędzy:

..........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, pesel)

zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym,

a .........................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, adres, nr dowodu osobistego, pesel)

 

zwaną w dalszej części umowy Najemcą.

Przedmiot umowy

 • 1
 1. Wynajmujący oświadcza, że przysługuje mu: własnościowe / lokatorskie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego - adres mieszkania ..................................................................... w Spółdzielni Mieszkaniowej ............................ w Szczecinie lub inna forma własności / posiadania .................. ................................................................................................................. o powierzchni ..............m².
 2. Przedmiotem niniejszej umowy jest pokój w opisanym powyżej lokalu mieszkalnym a mianowicie (proszę określić który pokój będzie wynajmowany) ......................................................
 • 2
 1. Wynajmujący oddaje do używania pokój mieszkalny o którym mowa w § 1 umowy a najemca pokój ten przyjmuje w najem.
 2. Wynajmowany pokój najemca przeznaczy na cele mieszkaniowe.
 3. Najemca ma prawo do korzystania z przedpokoju, wc, łazienki oraz kuchni.
 • 3
 1. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia .............................. do dnia ........................................
 2. Strony mogą przedłużyć przedmiotową umowę na dalszy czas oznaczony, jednakże wymaga to sporządzenie nowej umowy lub aneksu do tej umowy.
 • 4
 1. Najemca oświadcza, że przedmiot najmu widział i nie wnosi zastrzeżeń, co do jego wyglądu, stanu technicznego oraz lokalizacji (w sprawach spornych należy sporządzić protokół przyjęcia).
 2. Wydanie lokalu nastąpi w dniu ...........................................

Uprawnienia i obowiązki najemcy

 • 5
 1. Najemca zobowiązuje się do używania lokalu mieszkalnego określonego w § 1 umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz umową z poszanowaniem obowiązującego w budynku porządku domowego, a także z poszanowaniem praw mieszkańców sąsiednich lokali.
 2. Najemca zobowiązuje się do dokonywania bieżących drobnych napraw przedmiotu najmu na swój koszt, celem zachowania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym. W szczególności najemcę obciążają: drobne napraw podłóg, drobne naprawy drzwi i okien, malowanie drzwi, podłóg drobne naprawy instalacji i urządzeń technicznych zapewniających korzystanie ze światła, wody i ogrzewania.
 3. Najemca ma prawo dokonać nakładów zwiększających wartość przedmiotu najmu za zgodą i w zakresie uzgodnionym każdorazowo w formie pisemnej z wynajmującym.
 4. Bez zgody wynajmującego najemca nie może zmienić przeznaczenia przedmiotu najmu w szczególności dokonywać przebudowy pomieszczeń, i innych przeróbek i adaptacji.
 5. Najemca nie jest uprawniony do oddania przedmiotu najmu w podnajem ani do bezpłatnego używania osobom trzecim bez zgody wynajmującego.

Uprawnienia i obowiązki wynajmującego

 • 6
 1. Wynajmujący zobowiązuje się wydać najemcy przedmiotu określonym w § 1 umowy w stanie

1/2

przydatnym do umówionego użytku i utrzymywać go w takim stanie przez cały czas trwania umowy.

 1. Wynajmujący zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia na własny koszt wad przedmiotu najmu, jeżeli wady te uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu najmu zgodnie z umową.

Czynsz i inne obciążenia

 • 7
 1. Najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu czynsz w kwocie .............. zł słownie ...............
 2. Czynsz będzie płatny z góry w terminie do ....... każdego miesiąca na wskazany przez Najemcę rachunek bankowy lub w formie .......................................................................................................
 3. Najemcę obciążają inne opłaty związane z eksploatacją najmu, w szczególności koszty energii elektrycznej, wody, ogrzewania.
 4. Za każdy dzień opóźnienia w zapłacie czynszu oraz innych opłat obciążających najemcę naliczane będą odsetki ustawowe.

Rozwiązanie umowy

 • 8
 1. W razie rozwiązania umowy najmu, najemca jest zobowiązany do niezwłocznego wydania przedmiotu najmu w stanie niepogorszonym. Najemca nie jest odpowiedzialny za zużycie rzeczy będące wynikiem prawidłowego używania.
 2. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy za miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym strona wypowiadająca doręczyła drugiej stronie wypowiedzenie.

Postanowienia końcowe

 • 9
 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
 2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny.
 4. Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi najemca.
 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla najemcy i wynajmującego.

 

Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.

 

Najemca                                                                                                          Wynajmujący

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz