Wzór umowy najmu samochodu (pdf)


Version
Download 21
Total Views 77
Stock
File Size 56.97 KB
File Type pdf
Create Date Październik 12, 2016
Last Updated Październik 12, 2016
Download

UMOWA NAJMU SAMOCHODU
Umowa najmu ..........................
zawarta w dniu ............. r. w ....................,
pomiędzy:
............................................... z siedzibą w ........................... przy ul. ..............................
reprezentowaną przez ......................................... zwanym w dalszej części umowy
WYNAJMUJĄCYM
a
............................................... z siedzibą w ........................... przy ul. ..............................
reprezentowaną przez ......................................... zwanym w dalszej części umowy NAJEMCĄ.
§ 1
1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem samochodu osobowego/samochodu
ciężarowego ......................................., rok produkcji ..................., numer
rejestracyjny .......................... , numer identyfikacyjny pojazdu ................................. .
2. Rzecz będąca przedmiotem najmu jest w stanie technicznym ................................................. . Stan
techniczny przedmiotu najmu jest najemcy znany.
§ 2
1. Wynajmujący oddaje do używania rzecz, o której mowa w § 1 umowy, a najemca rzecz tę
przyjmuje w najem.
2. Rzecz zostanie przeznaczona przez Najemcę do …………………………………….. .
3. Najemcy nie wolno / wolno dokonywać zmiany przeznaczenia najętej rzeczy, w szczególności
dokonywać przebudowy i innych przeróbek ............................... .
4. Najemcy nie wolno oddawać przedmiotu niniejszej umowy w podnajem lub do bezpłatnego
używania / Najemca może oddawać przedmiot niniejszej umowy w podnajem lub do bezpłatnego
używania, ale wyłącznie za uprzednią zgodą wynajmującego wyrażoną w formie pisemnej.
§ 3
Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, tj. od dnia .................... do dnia ...................... ./ na czas
nieoznaczony.
§ 4
1. Najemca potwierdza, że .................................. znajduje się w stanie przydatnym do umówionego
użytku.
2. Wydanie przedmiotu najmu nastąpiło w dniu dzisiejszym / w dniu ........................... po
sprawdzeniu jego stanu technicznego.
§ 5
1. Najemca zobowiązuje się płacić Wynajmującemu czynsz najmu w kwocie .............................
Strony ustalają, że czynsz będzie płatne do ............... każdego miesiąca na rachunek bankowy
wynajmującego .................................. .
2. Najemcę obciążają także inne opłaty związane z eksploatacją przedmiotu najmu, w szczególności
.................................
3. Ponadto najemca zobowiązuje się do ............................................... .
§ 6
1. Wynajmujący zobowiązuje się do utrzymywania przedmiotu najmu przez cały czas trwania
umowy w stanie przydatnym do umówionego użytku.
2. Ponadto wynajmujący zobowiązuje się do .................................. .
§ 7
1. Wynajmującemu oraz Najemcy przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z
zachowaniem ........................... miesięcznego terminu wypowiedzenia.
2. W razie .............................................................................. każdej ze stron przysługuje prawo do
wypowiedzenia niniejszej umowy bez zachowania wskazanego w pkt 1 terminu wypowiedzenia.
§ 8
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej.
2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą
przepisy Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory na tle wykonywania umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny
w .................................................
4. Wszystkie załączniki stanowią integralną część niniejszej umowy.
5. Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi najemca.
Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla najemcy i jednym dla
wynajmującego.
Umowę odczytano, zgodnie przyjęto i podpisano.
NAJEMCA WYNAJMUJĄCY
............................... .................................

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz