Deklaracje VAT w UE

Zasady regulujące wspólny europejski system podatku od wartości dodanej od towarów i usług są zawarte w unijnej dyrektywie VAT. Tworzy ją Komisja Europejska w Brukseli, a wszystkie 27 państw członkowskich UE jest zobowiązanych do włączenia go do swoich lokalnych przepisów dotyczących podatku VAT – chociaż istnieją pewne elementy opcjonalne i możliwości zastosowania odstępstw od dyrektywy.

Pierwotna szósta dyrektywa VAT została zaktualizowana 26 listopada 2006 r. Jako dyrektywa Rady 2006/12 / WE.
Dyrektywa zapewnia ramy dla określenia unijnego podatku VAT: zakres; miejsce dostawy; punkt podatkowy; kwota podlegająca opodatkowaniu; Stawka VAT; obowiązek zgodności; zwolnienia; podatnicy; oraz szereg specjalnych programów. Poniżej znajduje się podsumowanie głównych obszarów objętych dyrektywą

Zakres
Płatności VAT podlegają transakcje dokonywane odpłatnie na terytorium państwa członkowskiego przez podatnika działającego w tym charakterze. Import dokonywany przez dowolną osobę również podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Obejmuje to import towarów do UE oraz przejęcia wewnątrzwspólnotowe i przedsiębiorstwa poza granicami wewnętrznymi UE.
Podatek VAT w UE obowiązuje we wszystkich 27 państwach członkowskich i Wielkiej Brytanii. Jest kilka terytoriów, na których nie ma to zastosowania, np. Gibraltar i Wyspy Normandzkie (Wielka Brytania); i Wyspy Kanaryjskie (Hiszpania).
Ma zastosowanie do wszystkich podatników, przedsiębiorstw i osób fizycznych, wykonujących regularne dostawy, a to zazwyczaj zwalnia urzędy publiczne, rząd itp.
Dostawa towarów to przeniesienie prawa do korzystania i rozporządzania dobrem materialnym jak jego właściciel, wszystkie inne transakcje są traktowane jako świadczenie usług. Import towarów do swobodnego obrotu w UE jest również uważany za dostawę podlegającą opodatkowaniu i podlegającą importowi VAT.

Miejsce dostawy

Ważne jest, aby określić miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, aby zrozumieć, których krajów przepisy dotyczące podatku VAT mają zastosowanie do transakcji. W przypadku towarów miejscem dostawy jest:

  • Lokalizacja w momencie dostawy
  • W przypadku dostawy towarów miejscem dostawy jest miejsce rozpoczęcia podróży. Jednak w przypadku dostaw wewnątrzwspólnotowych miejscem dostawy jest miejsce, w którym znajduje się klient. W przypadku importu miejscem dostawy jest kraj, w którym towary zostały dopuszczone do swobodnego obrotu
  • Miejsce zaopatrzenia w gaz, energię elektryczną i podobne źródła energii, w którym znajduje się odbiorca

Punkt podatkowy i kwota

Moment, w którym podatek VAT staje się należny, nazywany jest punktem podatkowym. Na ogół jest to najwcześniejsza data dostawy; rozliczenie gotówkowe; lub faktura.

Podstawą opodatkowania jest całość świadczenia, w tym wszelkie cła i koszty dodatkowe – ale bez podatku VAT. W przypadku importu jest to ta sama wartość, jaka została zadeklarowana na potrzeby celne, w tym cła i podatki spoza UE oraz opakowanie.

Stawki VAT

Członkowie UE muszą stosować zasadę „standardowej” stawki VAT w wysokości co najmniej 15%, chociaż wszystkie kraje są obecnie powyżej tego minimum. Zobacz wszystkie stawki VAT w UE tutaj. Nie ma ograniczeń co do maksymalnej stawki, a Węgry pobierają obecnie 27% VAT. Kraje mogą również stosować dwie obniżone stawki na towary, które muszą wynosić co najmniej 5%. Rodzaje towarów, które mogą korzystać ze stawek obniżonych, są określone w dyrektywie. Kraje mogą również stosować inne stawki obowiązujące w dniu ich przystąpienia do Unii Europejskiej.

Zwolnienia z podatku VAT

Istnieje szereg scenariuszy i towarów lub usług, za które nie jest naliczany podatek VAT. W niektórych sytuacjach (zwolnienie z podatku VAT) przedsiębiorstwa mogą nie odzyskać podatku naliczonego naliczonego przy zakupie towarów lub usług, które mają zostać włączone do ich produktu końcowego. Na przykład: usługi finansowe, majątkowy i międzynarodowy transport lotniczy. W innych przypadkach firma może odzyskać podatek VAT (zerowy VAT). Na przykład: artykuły medyczne, odzież dziecięca, edukacja, żywność, książki.

Prawo do odliczenia podatku VAT

Dyrektywa VAT zawiera obszerne wskazówki dotyczące tego, jaki podatek naliczony został poniesiony w ramach ich działalności gospodarczej.

Obejmuje to możliwość odzyskania podatku VAT od innych krajów UE, niż to, w którym się znajduje.

Przepisy dotyczące sprzedaży na odległość konsumentom

Aby zmniejszyć obciążenie wynikające z podatku VAT w UE i wspierać wolny handel wewnątrzwspólnotowy, przedsiębiorstwa otrzymują specjalne zwolnienie z przepisów dotyczących miejsca pochodzenia. Jeśli firma sprzedaje towary przez Internet lub katalog zagranicznemu klientowi z UE, musi naliczyć lokalną stawkę VAT. Mogą następnie zarejestrować się w kraju swoich konsumentów, gdy zaczną sprzedawać ilości przekraczające ustalony roczny próg. Możesz przeczytać więcej o sprzedaży e-commerce VAT w UE tutaj.