Czy uchylenie decyzji powoduje umorzenie egzekucji dokonywanej na jej podstawie?

Jeśli urząd skarbowy prowadzi egzekucję kwoty, jaką spółka jest winna fiskusowi, warto wiedzieć, że jest szansa na umorzenie postępowania. Organ podatkowy może egzekwować kwotę niezapłaconego przez spółkę podatku, tylko jeśli obowiązuje wydana wobec spółki decyzja, będąca podstawą egzekucji. Jeśli zostanie uchylona, postępowanie trzeba umorzyć. Warto zatem starać się o jej uchylenie!

Z egzekucją administracyjną możesz się zetknąć, np. gdy Twoja spółka nie wywiąże się z obowiązków podatkowych wynikających z decyzji organów podatkowych. W przypadku gdy spółka nie zapłaci należności w terminie określonym w decyzji, fiskus wyśle do niej upomnienie, z zagrożeniem wszczęcia egzekucji po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia. Po bezskutecznym upływie terminu określonego w upomnieniu wystawi tytuł wykonawczy i zastosuje środki egzekucyjne.

Taka jest procedura, jest jednak od niej wyjątek. Organy podatkowe nie mogą kontynuować postępowania, jeżeli nie ma decyzji, na podstawie której wydano tytuły egzekucyjne. Takie stanowisko potwierdził NSA w wyroku z 6 lipca 2010 r., w którym stwierdził, że jeżeli uchylono decyzję, która była podstawą wystawienia tytułów wykonawczych, postępowanie egzekucyjne należy umorzyć. W przypadku gdy została uchylona decyzja, na podstawie której wystawiono tytuł egzekucyjne, nie wystarczy tylko zawiesić postępowanie egzekucyjne. Organ musi umorzyć postępowanie i nie ma na to wpływu fakt, że zostanie wydana kolejna decyzja. Na podstawie nowych decyzji wydawane są nowe tytuły egzekucyjne, a całe postępowanie ma odrębny charakter.