Jak uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej?

Jednym z podstawowych sposobów na uniknięcie odpowiedzialności karnej skarbowej jest złożenie tzw. czynnego żalu, na podstawie art. 16 Kodeksu karnego skarbowego. Zgodnie z tym przepisem nie podlega karze za:

 • przestępstwo skarbowe lub
 • wykroczenie skarbowe
 • sprawca, który po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ powołany do ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu , w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Pamiętaj jednak, że aby złożenie czynnego żalu było skuteczne, musisz w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ postępowania przygotowawczego wnieść w całości wymagalną należność publicznoprawną uszczuploną popełnionym czynem zabronionym ( jeśli czyn zabroniony zaś nie polega na uszczupleniu tej należności, a orzeczenie przepadku przedmiotów jest obowiązkowe, złożyć te przedmioty, natomiast w razie niemożności ich złożenia (np. uległy one zniszczeniu) – uiścić ich równowartość pieniężną. Pamiętaj, że jeżeli złożone przedmioty podlegające przepadkowi mogą ulec szybkiemu zniszczeniu lub zepsuciu, ich przechowywanie byłoby połączone z niewspółmiernymi kosztami lub nadmiernymi trudnościami albo powodowałoby znaczne obniżenie ich wartości, organ postępowania przygotowawczego może nałożyć na Ciebie obowiązek uiszczenia ich równowartości pieniężnej.

Pamiętaj koniecznie, aby czynny żal zgłosić organowi podatkowemu jak najszybciej, zgłoszenie czynnego żalu jest bowiem bezskuteczne, jeżeli zostało złożone:

 1. w czasie, gdy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość
  o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,
 2. po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, w szczególności przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony.

Ponadto nieskuteczne będzie złożenie czynnego żalu przez osobę, która:

 1. kierowała wykonaniem ujawnionego czynu zabronionego,
 2. wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleciła jej wykonanie ujawnionego czynu zabronionego,
 3. zorganizowała grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego albo taką grupą lub związkiem kierowała, chyba że zgłoszenia czynnego żalu dokonała ze wszystkimi członkami grupy lub związku,
 4. nakłaniała inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego w celu skierowania przeciwko niej postępowania o ten czyn zabroniony.

Nie będziesz także podlegać karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeśli uda Ci się złożyć prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów Ordynacji podatkowej lub ustawy z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiścisz, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.