Kto wydaje interpretacje podatkowe?

Od 1 lipca 2007 r. zmieniły się zasady udzielania przez fiskusa pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. Przede wszystkim Twój wniosek może dotyczyć nie tylko zaistniałego stanu faktycznego, ale także zdarzeń przyszłych (co do tej pory budziło wątpliwości).

Ponadto składasz oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego organu kontroli skarbowej oraz że w tym zakresie sprawa nie została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. W razie złożenia fałszywego oświadczenia wydana interpretacja indywidualna nie wywoła skutków prawnych.

Kolejną zmianą jest to, że teraz odpowiedzi na pytania podatników będą udzielały tylko cztery izby skarbowe – w Warszawie, Bydgoszczy, Poznaniu i Katowicach, co powinno zapewnić większą jednolitość wydawanych interpretacji. Zmienia się także forma wniosku – teraz obowiązują specjalne formularze (ORD-IN i ORD-IN/A). Pamiętaj, że wniosek podlega opłacie w wysokości 75 zł, którą to kwotę powinieneś wpłacić w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku (jeśli o tym zapomnisz wniosek nie zostanie rozpoznany).

Pamiętaj również, że zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może Ci szkodzić.

Jakie są konsekwencje nieopłacenia pozwu?

Jeżeli składając pismo procesowe, nie uiścisz należnej opłaty, zostaniesz wezwany, pod rygorem zwrócenia pisma, do opłacenia go w terminie tygodniowym. Po bezskutecznym upływie tego terminu pismo zostanie Ci zwrócone i nie wywoła żadnych skutków, jakie wiążą się z wniesieniem pisma procesowego do sądu (a więc np. nie przerwie biegu przedawnienia).

Jeśli jednak Twoje nienależycie opłacone pismo zostało wniesione przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego, zostanie Ci ono zwrócone bez wezwania o uiszczenie opłaty (jeżeli pismo podlega opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu sporu). W takiej sytuacji możesz jednak uiścić opłatę w terminie tygodnia.

Ponadto sąd odrzuci bez wezwania o uiszczenie opłaty nienależycie opłacone pismo wniesione przez adwokata, radcę prawnego lub rzecznika patentowego środki odwoławcze lub środki zaskarżenia (apelację, zażalenie, skargę kasacyjną, skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, sprzeciw od wyroku zaocznego, zarzuty od nakazu zapłaty, skargę na orzeczenie referendarza sądowego) podlegające opłacie w wysokości stałej lub stosunkowej obliczonej od wskazanej przez stronę wartości przedmiotu zaskarżenia.

Powyższe obostrzenia stosowane są również do pisma wniesionego w postępowaniu w sprawach gospodarczych (nawet jeśli Twojej spółki nie reprezentuje profesjonalny pełnomocnik).